FaceTicket | Fast-Track to Destination

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566
ขอขอบคุณที่เลือกใช้เฟซทิคเก็ต (“FaceTicket”, “เฟซทิคเก็ตเว็บแอปพลิเคชัน”, “เรา” หรือ “ของเรา”) เราเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการบรรลุตามข้อผูกพันของเฟซทิคเก็ตในการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เฟซทิคเก็ตได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บแอปพลิเคชันผ่าน FaceTicket (“เฟซทิคเก็ตเว็บแอปพลิเคชัน”) ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บแอปพลิเคชัน FaceTicket ทางเราจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ดังนี้

  • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น อีเมล์แอดเดรสและหมายเลขโทรศัพท์
  • FaceTicket ไม่เก็บหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up/Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เฟซทิคเก็ต จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เฟซทิคเก็ตจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Re-ferring Website Addresses)

4. เฟซทิคเก็ตขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เฟซทิคเก็ตไม่สามารถรองรับข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

1. เฟซทิคเก็ตจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและอีเมล์แอดเดรสเพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเฟซทิคเก็ตเท่านั้น

2. เฟซทิคเก็ตขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เฟซทิคเก็ตได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่เฟซทิคเก็ตได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเฟซทิคเก็ต เป็นต้น เฟซทิคเก็ตจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเฟซทิคเก็ต

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากเฟซทิคเก็ตก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เฟซทิคเก็ตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์แอดเดรส [email protected]

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

5 ปี

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฟซทิคเก็ตจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เฟซทิคเก็ตจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เฟซทิคเก็ตส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ FaceTicket.net สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม
ทั้งนี้ เฟซทิคเก็ตจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของเฟซทิคเก็ตเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเฟซทิคเก็ตต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เฟซทิคเก็ตอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ เฟซทิคเก็ตจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชมหรือเยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ FaceTicket.net

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับเฟซทิคเก็ต

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการลบ/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บหรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว มีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เฟซทิคเก็ตยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเฟซทิคเก็ตต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเฟซทิคเก็ตตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

Email: [email protected] หรือติดต่อได้ที่  https://faceticket.net/contact/


payment