FaceTicket | Fast-Track to Destination

ชุมชนสามล้อถีบ โรตารี เชียงใหม่

“กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีอยู่ในท้องถิ่น พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยในการขับเคลื่อนชุมชน และที่สำคัญที่สุดกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมีผลประโยชน์ในความสำเร็จของตนเอง สมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับผลการทำงาน การอุทิศตนของพวกเขาเป็นพื้นฐานของความยั่งยืน”

— Ron Denham อดีตผู้ว่าการภาค และผู้ก่อตั้งกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาล

“กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีอยู่ในท้องถิ่น พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยในการขับเคลื่อนชุมชน และที่สำคัญที่สุดกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมีผลประโยชน์ในความสำเร็จของตนเอง สมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับผลการทำงาน การอุทิศตนของพวกเขาเป็นพื้นฐานของความยั่งยืน”

— Ron Denham อดีตผู้ว่าการภาค และผู้ก่อตั้งกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาล
Feature Photo of ชุมชนสามล้อถีบ โรตารี เชียงใหม่

ชุมชนสามล้อถีบ โรตารี เชียงใหม่

Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map

กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีเป็นทีมที่ทำงานเป็นผู้ร่วมโครงการกับสโมสรโรตารี เพื่อปรับปรุงชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้น กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีได้รับการอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารี สโมสรโรตารีทำตัวเป็นเสมือนเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ (partner in service) กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีบางกลุ่มถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะที่บางกลุ่มแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่าและยืดเยื้อมายาวนานอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี จะกำหนดเป้าหมายของกลุ่มเองตามความต้องการเฉพาะเรื่องของชุมชน ในฐานะผู้แทนของประชากรที่ได้รับบริการ สมาชิกกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีจะนำความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์และความยั่งยืนมาสู่โครงการที่พวกเขาเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการ พวกเขาเป็นผู้แก้ปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเอง สมาชิกในกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี เปิดกว้างสำหรับผู้ใหญ่คนใดก็ตามในชุมชนที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับการอุทิศตนเองของโรตารีในการบำเพ็ญประโยชน์ แต่มิได้เป็นสมาชิกโรตารี รูปแบบของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมีความยืดหยุ่นและสามารถขับเคลื่อนอาสาสมัครจากทุกสาขาอาชีพ

779-TH‒115(414) ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

ชุมชนสามล้อถีบ โรตารี เชียงใหม่
CHIANG MAI TRISHAW ROTARY COMMUNITY CORPS

สโมสรเชียงใหม่ทําร่วมกับสโมสรโกเบ เซ้าท์ ประเทศญี่ปุ่นและสโมสรอื่นๆอีก 7 สโมสร ในภาค 2680 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มรายได้ให้ชุมชนซึ่งก็คือผู้ถีบสามล้อรับจ้าง จํานวน 60 คัน ที่ถีบรับจ้างในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยการซ่อมปรับปรุงสภาพสามล้อให้มีสภาพดูดีน่าใช้บริการ รวมทั้งมีการฝึกอบรมสามล้อในเรื่อง ภาษาอังกฤษ และภาษา AEC , ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่จําเป็นสําหรับการท่องเที่ยว, การดูแลและซ่อมบํารุงสามล้อขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการดูและด้านสุขภาพอนามัยอันจะส่งผลถึงบุคลิกภาพที่ดีซึ่งมีความสําคัญในงานบริการ สิ่งที่จะได้รับตามมาจากโครงการนี้คือการลดมลภาวะทั้งทางเสียงและอากาศในตัวเมือง ตลอดจนเพิ่มความตระหนักรู้ของโรตารีในชุมชน

Founded in 2014

กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีเป็นทีมที่ทำงานเป็นผู้ร่วมโครงการกับสโมสรโรตารี เพื่อปรับปรุงชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้น กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีได้รับการอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารี สโมสรโรตารีทำตัวเป็นเสมือนเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ (partner in service) กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีบางกลุ่มถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะที่บางกลุ่มแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่าและยืดเยื้อมายาวนานอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี จะกำหนดเป้าหมายของกลุ่มเองตามความต้องการเฉพาะเรื่องของชุมชน ในฐานะผู้แทนของประชากรที่ได้รับบริการ สมาชิกกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีจะนำความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์และความยั่งยืนมาสู่โครงการที่พวกเขาเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการ พวกเขาเป็นผู้แก้ปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเอง สมาชิกในกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี เปิดกว้างสำหรับผู้ใหญ่คนใดก็ตามในชุมชนที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับการอุทิศตนเองของโรตารีในการบำเพ็ญประโยชน์ แต่มิได้เป็นสมาชิกโรตารี รูปแบบของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมีความยืดหยุ่นและสามารถขับเคลื่อนอาสาสมัครจากทุกสาขาอาชีพ

779-TH‒115(414) ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

ชุมชนสามล้อถีบ โรตารี เชียงใหม่
CHIANG MAI TRISHAW ROTARY COMMUNITY CORPS

สโมสรเชียงใหม่ทําร่วมกับสโมสรโกเบ เซ้าท์ ประเทศญี่ปุ่นและสโมสรอื่นๆอีก 7 สโมสร ในภาค 2680 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มรายได้ให้ชุมชนซึ่งก็คือผู้ถีบสามล้อรับจ้าง จํานวน 60 คัน ที่ถีบรับจ้างในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยการซ่อมปรับปรุงสภาพสามล้อให้มีสภาพดูดีน่าใช้บริการ รวมทั้งมีการฝึกอบรมสามล้อในเรื่อง ภาษาอังกฤษ และภาษา AEC , ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่จําเป็นสําหรับการท่องเที่ยว, การดูแลและซ่อมบํารุงสามล้อขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการดูและด้านสุขภาพอนามัยอันจะส่งผลถึงบุคลิกภาพที่ดีซึ่งมีความสําคัญในงานบริการ สิ่งที่จะได้รับตามมาจากโครงการนี้คือการลดมลภาวะทั้งทางเสียงและอากาศในตัวเมือง ตลอดจนเพิ่มความตระหนักรู้ของโรตารีในชุมชน

Founded in 2014

ชุมชนสามล้อถีบ เชียงใหม่

บัตรราคาพิเศษจาก

ชุมชนสามล้อถีบ โรตารี เชียงใหม่


ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment