FaceTicket | Fast-Track to Destination

บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาฮู ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่องหรือดาราอั้ง กะยอหรือเผ่าหูใหญ่ เหย้าและอีก้อ

การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยเน้นการนำเสนอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาการใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนในบ้านพักแบบโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมถึงการใช้ภาษาและการแต่งกาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยคนในชุมชนคาดหวังให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเกิดความรักและความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง
Feature Photo of บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

36/1 หมู่.9 บ้านแม่แมะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Chiang Mai, THAILAND

เปิดนำทางด้วย Google Map

FaceTicket Check-in Point

บ้านโต้งหลวง ( Baan Tong Luang Eco-Agricultural Hill Tribes Village) เป็นชุมชนชาวเขา ที่รวมกลุ่มกันของชาวเขา 8 ชนเผ่า ได้แก่ ลาฮู ม้ง กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงคอยาว ปาหล่องหรือดาราอั้ง กะยอหรือเผ่าหูใหญ่ เหย้าและอีก้อ

การรวมกลุ่มที่ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยเน้นการนำเสนอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาการใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนในบ้านพักแบบโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมถึงการใช้ภาษาและการแต่งกาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยคนในชุมชนคาดหวังให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นับวันใกล้จะสูญหายไป นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเกิดความรักและความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง

ชาวเขาทอผ้า บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่
ชาวเขา บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่
เด็กชาวเขา บ้านโต้งหลวง กวาดลาน
ที่พัก โฮมสเตย์ บ้านโต้งหลวง เชียงใหม่
กระเหรี่ยงคอยาว

ภาพและวีดีโอ

จากโซเชีลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับ บ้านโต้งหลวง ชุมชนชาวเขา 8 ชนเผ่า

ยิ่งซื้อล่วงหน้า ยิ่งราคาพิเศษ

บัตรทุกใบที่ FaceTicket ราคาพิเศษ และ "ยิ่งซื้อล่วงหน้า...ยิ่งราคาพิเศษ"

ดูทิคเก็ตทั้งหมด Discount

payment